(56) 649 88 50 mck@mcknml.pl

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.mcknml.pl

Miejskie Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim.

  • Data publikacji strony internetowej: 2017-01-15.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-05.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Brak audio deskrypcji dla publikowanych materiałów.
Brak warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

Możliwość zmiany sposobu wyświetlania na wersję o zwiększonym kontraście.

Możliwość zmiany rozmiaru tekstu.

Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-05.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. W każdej z przeglądarek działa pojedynczy przeskok, który uruchamiamy wciskając przycisk TAB.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Olęcka, mck@mcknml.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 56 649 88 50. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Miejskie Centrum Kultury mieści się przy ulicy 19 Stycznia 17a, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie. Budynek dostępny jest w godzinach od godz. 8: 00 do godz. 20:00, jednak w czasie pandemii godziny pracy uległy zmianie. Dla interesantów pracujemy w godz. 8:00-16:00. Przy głównym wejściu jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. Korytarze dostępne są z klatki schodowej, która posiada stopnice antypoślizgowe. Obiekt wyposażony jest windę osobową, która jest odpowiednio oznakowana i bez trudu można do niej dotrzeć. Na przyciskach wewnątrz windy są oznaczenia w alfabecie Braille’a oraz posiada ona komunikat dźwiękowy. Na ścianie znajduje się tablica informacyjna z lokalizacją biur i sal znajdujących się w Miejskim Centrum Kultury. Niestety nie posiadamy informacji kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Na parkingu przed Miejskim centrum Kultury znajduje się oznakowane jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością, nieodpłatne. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Nie posiadamy tłumacza języka migowego.

Call Now Button
Skip to content